Katalog A-Z

Gliceryna

Synonimy glicerol, propanotriol
Wzór chemiczny

C3H8O3

Masa molowa

92,1

Numer CAS 56-81-5
Numer WE 200-289-5
Zastosowanie przemysł chemiczny, kosmetyczny, farmaceutyczny
Właściowości

Forma: ciecz
Kolor: bezbarwna
Zapach: bez zapachu
pH: około 5 (100 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 18°C
Temperatura wrzenia: 290°C,
rozkład >290°C
Temperatura samozapłonu: około 429°C
Temperatura zapłonu: 177°C
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: 0,01 mbar (200°C)
Gęstość: 1,26 g/ml (200°C)
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalna
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć