Katalog A-Z

Glikol Monoetylenowy

Synonimy glikol, 1,2-etandiol, 1,2-dihydroksyetan
Wzór chemiczny

C2H6O2

Masa molowa

62.07

Numer CAS 107-21-1
Numer WE O203-473-3
Zastosowanie Do produkcji poliestrów, polieterów, włókien poliestrowych, barwników, niskokrzepnących mieszanek chłodniczych do pojazdów mechanicznych, pian, klejów, szczeliw, farb. Jako czynnik osuszający gazy, jako plastyfikator, jako środek czyszczący, środek nawilż
Właściowości

Postać: ciecz
Kolor: bezbarwna
Zapach: prawie bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -13°C
Temperatura wrzenia: 198°C (760 mm Hg)
Temperatura samozapłonu: 410°C
Temperatura zapłonu: 111°C
Granice wybuchowości:
dolna: 3,2% obj.
górna: 15,3% obj.
Lepkość dynamiczna: 16,1 mPas (25°C)
Gęstość: 1,11 g/cm3 (20°C)
Gęstość par względem powietrza: -2,14
Prężność par: 0,123 hPa (25°C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalny bez ograniczeń
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w alkoholu, acetonie, eterach.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć