Katalog A-Z

Glikol Monopropylenowy

Synonimy glikol monopropylenowy, 1,2-propanodiol, 1,2-dihydroksypropan
Wzór chemiczny

C3H8O2

Masa molowa

76,1

Numer CAS 57-55-6
Numer WE 200-338-0
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: bez wyraźnego zapachu
pH: 6-8 (50% roztwór)
Temperatura topnienia: poniżej -20°C
Temperatura wrzenia: 184-188°C
Temperatura zapłonu: ok. 104°C
Temperatura samozapłonu: >370°C
Granica wybuchowości:
dolna: 2,4 [% V/V]
górna:17,4 [% V/V]
Gęstość w temp. 25°C: 1,035 - 1,040 g/cm3
Gęstość par względem powietrza:2,6
Prężność par w temp. 25°C: ok. 0,08 mmHg
Rozpuszczalność w wodzie : całkowita
Rozuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w alkoholu etylowym, acetonie, chloroformie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,1,07
Lepkość: ok. 0,043 Pa*s (25°C)

Inne dane:
Przewodność właściwa: 4,000 μS/m
Napięcie powierzchniowe: 0,0716 N/m (21,5°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć