Katalog A-Z

Glikol Polietylenowy

Synonimy PEG
Wzór chemiczny

(C2H4O)nH2O

Zastosowanie przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, chemiczny
Właściowości

Postać : płatki
Kolor: biały
Zapach: bezwonny
Temperatura krzepnięcia: 53 - 58ºC
Temperatura wrzenia: nie oznaczono
Punkt zapłonu: 270ºC
Temperatura zapłonu > 320ºC
Właściwości spalania: nie oznaczono
Temperatura samozapłonu: nie oznaczono
Dolna granica wybuchowości: nie dotyczy
Górna granica wybuchowości: nie dotyczy
Szybkość parowania: nie dotyczy
Prężność par: nie dotyczy
Gęstość: około 1,2 g/cm3
Gęstość nasypowa: 400- 500 kg/cm3
Względna gęstość pary w odniesieniu do powietrza: nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie: około 500 g/l
Rozpuszczalność w tłuszczu: nie oznaczono
Wartość pH: 5-7 (20ºC, 100 g/l)
n-oktanol/woda - współczynnik podziału (log Pow): <-1
Lepkość dynamiczna: 110 -145 mPas (20ºC 50% roztwór wodny)
Lepkość kinematyczna: 100 - 132 mm2/s (20ºC 50% roztwór wodny)
Stopień palności: nie oznaczono

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć