Katalog A-Z

Glinu Azotan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Al(NO3)3*9H2O

Masa molowa

375,13

Numer CAS 7784-27-2
Numer WE 236-751-8
Zastosowanie odczynnik analityczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: brak danych
pH: 2 - 4 (50 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia: 73 °C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura rozkładu: 135 °C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność par: brak danych
Gęstość: brak danych
Gęstość nasypowa: około 880 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie 419 g/l w 20 °C
w innych rozpuszczalnikach - brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć