Katalog A-Z

Alkohol Stearylowy

Synonimy oktadekan-1-ol, 1- oktadekanol
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 112-92-5
Numer WE 204-017-6
Zastosowanie przemysł chemiczny, farmaceutyczny, kosmetyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: brak danych
Wartość pH: brak danych
Temperatura krzepnięcia: 55 - 58 °C
Temperatura wrzenia: 330 - 360 °C
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: 0,1 mm (38 °C)
Gęstośc par: 9,3
Gęstość względna: 0,81 g/cm3 (60 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: 5,52 cP (80 °C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć