Katalog A-Z

Glinu Stearynian

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Al(C18H35O2)3

Masa molowa

877.35

Numer CAS 637-12-7
Numer WE 211-279-5
Zastosowanie chemikalia do syntez
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biały
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 120 - 130°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: około 200 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć