Katalog A-Z

Glinu Wodorotlenek

Wzór chemiczny

AlH3O3

Masa molowa

78,00

Numer CAS 21645-51-2
Numer WE 244-492-7
Zastosowanie W przemyśle chemicznym
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 8 - 9 (100 g/l H2O zawiesina, 20°C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,4 g/cm3
Ciężar nasypowy: około 600 kg/m³
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: nie dotyczy

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć