Katalog A-Z

Glukono-Delta-Lakton

Synonimy Glukonolakton, kwasu d-glukonowego delta lakton
Wzór chemiczny

C6H10O6

Masa molowa

178,14

Numer CAS 90-80-2
Numer WE 202-016-5
Zastosowanie Przemysł spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
pH: ok. 2,6 (roztwór 1% w 20°C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość:0,7 - 1,0 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: rozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć