Katalog A-Z

Glukoza

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C6H12O6

Masa molowa

180,16

Numer CAS 50-99-7
Numer WE 200-075-1
Zastosowanie przemysł spożywczy, farmaceutyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Wartość pH: 6-7 ( 100 g/l H2O, 20 °C )
Temperatura topnienia: ok.146 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: ok. 500 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: brak danych
Gęstość nasypowa: 600 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 1000 g/l w 20 °C
etanolu : słabo się rozpuszcza.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć