Katalog A-Z

Glukuronolakton

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C6H8O6

Masa molowa

176,13

Numer CAS 32449-92-6
Numer WE 251-053-3
Zastosowanie przemysł chemiczny, przemysł kosmetyczny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 172-175°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
- górna:
- dolna:
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć