Katalog A-Z

Ambroxol

Synonimy chlorowodorek trans-4(amino-3,5-dibromobenzylamino)cykloheksanolu, chlorowodorek N-(trans-p-hydroksycykloheksylo)-(2-amino-3,5-dibromobenzylo)aminy.
Wzór chemiczny

C13H18Br2N2O*HCl

Masa molowa

414,57

Numer CAS 23828-92-4
Numer WE 245-899-2
Zastosowanie farmacja
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biały
Zapach: charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 234 - 240°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy:brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: częściowo rozpuszczalny
w alkoholu: rozpuszczalny

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć