Katalog A-Z

Guma Guar

Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 9000-30-0
Numer WE 232-536-8
Zastosowanie Przemysł spożywczy (zagęszczacz, stabilizator emulsji, czynnik rozpraszający).
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biało-szara do żółtawo-białej
Zapach: charakterystyczny
pH: 5,5-6,1 (stabilny w zakresie 3-11)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: brak danych
Lepkość (1% r-r 25°C): ok. 3000cP (w optymalnych warunkach nawet 6000cP)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: rozpuszcza się w zimnej wodzie
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć