Katalog A-Z

Gwajakol

Synonimy 2-metoksyfenol, 1-hydroksy-2-metoksybenzen
Wzór chemiczny

C7H8O2

Masa molowa

124,14

Numer CAS 90-05-1
Numer WE O201-964-7
Zastosowanie Przemysł chemiczny, odczynnik analityczny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: bezbarwny
Zapach: silny, nieprzyjemny
Próg zapachu: brak danych
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 26 - 29 °C
Temperatura wrzenia: 205 °C
Temperatura zapłonu: brak danych
Szybkość parowania: brak danych
Palność: brak danych
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: brak danych
– górna: brak danych
Prężność par: 0,15 hPa (25 °C)
Gęstość par: brak danych
Gęstość względna: brak danych
Rozpuszczalność: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): 1,32
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: brak danych
Właściwości wybuchowe: brak danych
Właściwości utleniające: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć