Katalog A-Z

Heksachloroetan

Synonimy sześciochloroetan, heksachloroetan, perchloroetan
Wzór chemiczny

CCl3CCl3

Masa molowa

236,76

Numer CAS 67-72-1
Numer WE 200-666-4
Zastosowanie odczynnik laboratoryjny, produkcja substancji<br /><b>Zastosowania odradzane:</b> Nie może być stosowany w produkcji ani przetwarzaniu metali nieżelaznych.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: bezbarwne
Zapach: podobny do zapachu kamfory
Temperatura topnienia: 183 - 185°C
Temperatura wrzenia: sublimuje
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość w 20 ° C: 2,09 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 8,2
Prężność par:
– w 20 °C: 0,53 hPa
– w 30 °C: 1,1 hPa
Stężenie pary nasyconej:
– w 20 °C: 5,1 g/m3
– w 30 °C: 10,0 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, benzenie, chloroformie, olejach.
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): -3,9

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć