Katalog A-Z

Hydrochinon

Synonimy hydrochinon, 1,4-dihydroksybenzen, p -dwuhydroksybenzen, p -hydroksyfenol
Wzór chemiczny

(OH)C6H4(OH)

Masa molowa

110,11

Numer CAS 123-31-9
Numer WE O204-617-8
Zastosowanie produkcja przemysłowa, półprodukt, w fotografice, mieszaniny i związki polimerowe, powłoki i farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki do farb, tusze i tonery.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: bezbarwne lub białe
Zapach: bez zapachu
pH: 3,75
Temperatura topnienia: 172,9°C
Temperatura wrzenia: 286,2°C
Temperatura zapłonu: 165°C
Temperatura samozapłonu: 515°C
Dolna granica wybuchowości pyłu: 5 g/m3
Gęstość: 1,32 g/cm3
Prężność par: 0,002 Pa (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie: 70 g/l (25°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, dwumetylosulfotlenku i czterochlorku węgla; słabo rozpuszcza się w benzenie
Współczynnik podziału n- oktanol/woda (log): 0,59

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć