Katalog A-Z

Indu Tlenek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

In2O3

Masa molowa

277,64

Numer CAS 1312-43-2
Numer WE 215-193-9
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać : stała
Barwa : jasnożółta
Zapach : bezwonny
Wartość pH : brak danych
Temperatura topnienia : ok. 2000 °C
Temperatura wrzenia : brak danych
Temperatura samozapłonu : nie dotyczy
Temperatura zapłonu : nie dotyczy
Granice wybuchowości : brak dostępnych danych
Gęstość : 7,18 g/cm3 ( 20 °C )
Rozpuszczalność w wodzie : nie rozpuszcza się ( 20 °C ).

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć