Katalog A-Z

Izolat Białka Sojowego

Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie Przemysł spożywczy.
Właściowości

Postać: ciało tałe (proszek)
Barwa: biała do kremowej
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
-w wodzie: brak danych
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć