Katalog A-Z

Izopropylu Mirystynian

Synonimy ester izopropylowy kawasu mirystynowego ( tetradekanowego ).
Wzór chemiczny

C17H34O2

Masa molowa

270,51

Numer CAS 110-27-0
Numer WE 203-751-4
Zastosowanie przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: bezwonny
Wartość pH: brak danych
Temperatura wrzenia: 140 ° C
Temperatura topnienia: 0-1 °C
Temperatura zapłonu: 155 ° C
Temperatura samozaplonu: nie określa się
Granice wybuchowości: nie określa się
Gęstośc: 850 kg/m3 w temp 25 °C
Lepkość : 5 mPas w temp. 25 ° C
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: benzen, heksan

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć