Katalog A-Z

Jod

Synonimy brak
Wzór chemiczny

I2

Masa molowa

253,81

Numer CAS 7553-56-2
Numer WE O231-442-4
Zastosowanie do syntez organicznych, jako odczynnik laboratoryjny, przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: fioletowa o metalicznym połysku
Zapach: ostry
Wartość pH: 5,4 roztwór nasycony
Temperatura topnienia: 113,5 °C
Temperatura wrzenia: 184 °C
Gęstość: 4,94 g/cm3 (20 °C)
Gęstość nasypowa: 2100 kg/m3
Gęstość par względem powietrza: 8,77
Prężność par:
– w temp. 20°C: 0,29 hPa
– w temp. 30°C: 0,67 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 0,03% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w wodnych roztworach jodowodoru i jodków, rozpuszcza się w metanolu i eterze dietylowym.
Log Pow: 2,49

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć