Katalog A-Z

Aceton

Synonimy 2-propanon, dimetyloketon, metyloketon keton dimetylowy
Wzór chemiczny

CH3COCH3

Masa molowa

58,08

Numer CAS 67-64-1
Numer WE O200-662-2
Zastosowanie Produkcja substancji, w tym przetwarzanie i dystrybucja (jako półprodukt, monomer, rozpuszczalnik, produkcja żywic); w labolatoriach; w powłokach (farby, tusze, kleje, itd.); w charakterze spoiwa i abherentu; produkcja i przetwórstwo gumy; produkcja polim
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny
Próg zapachu: 47,5 mg/m3
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: -94,8°C
Temperatura wrzenia: 56,2°C
Temperatura zapłonu: -17°C
Temperatura samozapłonu: 465°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: 2,5% obj.
– górna: 14,3% obj.
Gęstość: 0,792 g/cm3 (20°C)
Gęstość par: brak danych
Prężność par: 240 hPa (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych.
Lepkość: 0,33 mPa s (20°C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,24

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć