Katalog A-Z

Amonu Azotan

Synonimy azotan amonu, saletra amonowa
Wzór chemiczny

NH4NO3

Masa molowa

80,05

Numer CAS 6484-52-2
Numer WE 229-347-8
Zastosowanie chemikalia do syntez, odczynnik laboratoryjny.
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20 ° C: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
pH: około 5,5 (100 g/l H2O)
Temperatura topnienia: około 169°C
Temperatura wrzenia: 210°C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Gęstość w temp. 20 ° C: 1,72 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: nie dotyczy
Prężność par: nie dotyczy
Stężenie pary nasyconej: nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20 ° C: 65,8% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się
w metanolu, pirydynie, ciekłym amoniaku; słabo w alkoholu etylowym i acetonie

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć