Katalog A-Z

Kadmu Azotan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Cd(NO3)2x4H2O

Masa molowa

308,47

Numer CAS 10022-68-1
Numer WE O233-710-6
Zastosowanie odczynnik analityczny<br /><b>Zastosowania odradzane:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: bezbarwny do białego
Zapach: słaby kwasu azotowego
pH: około 3,9 (50 g/l H2O, 20ºC)
Temperatura topnienia: 59ºC
350ºC (substancja bezwodna)
Temperatura wrzenia: (rozkład)
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,46 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy: ~1100 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1090 g/l (20ºC)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć