Katalog A-Z

Kadmu Siarczek

Synonimy żółcień kadmowa
Wzór chemiczny

CdS

Masa molowa

144,46

Numer CAS 1306-23-6
Numer WE O215-147-8
Zastosowanie technologia tworzyw sztucznych, do produkcji emalii i farb artystycznych<br /><b>Zastosowania odradzane:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: żółty do pomarańczowego
Zapach: bez zapachu
pH: 6-8 ( 10% roztwór wodny )
Temperatura topnienia: >999°C
Temperatura wrzenia: sublimuje
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 4,820 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:w wodzie: 1,3 mg/l (18°C),w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć