Katalog A-Z

Kadmu Węglan

Synonimy węglan kadmowy
Wzór chemiczny

CdCO3

Masa molowa

172,41

Numer CAS 513-78-0
Numer WE 208-168-9
Zastosowanie przemysł chemiczny<br /><b>Zastosowania odradzane:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).
Właściowości

Postać : stała
Barwa : biała
Zapach : bezwonna
Wartość pH : brak dostępnych danych
Temperatura topnienia : 357 °C ( rozkład )
Temperatura wrzenia : brak dostępnych danych
Temperatura samozapłonu : brak danych
Temperatura zapłonu : brak danych
Granice wybuchowości : nie dotyczy
Gęstość : 4, 26 g/cm3 ( 20 °C )
Gęstość nasypowa : ok. 600 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie : nie rozpuszcza się
w rozcieńczonych kwasach : nie rozpuszcza się

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć