Katalog A-Z

Kalafonia Sosnowa

Synonimy żywica pochodząca z drzew iglastych
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8050-09-7
Numer WE O232-475-7
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe, kruche
Kolor: od żółtego do bursztynowego
Zapach: terpentynowy, żywiczny
pH: brak danych,
Temperatura topnienia: 66 - 99°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: około 180°C
Ciśnienie pary: 400 Pa (124,5°C)
Gęstość: 1,06 - 1,09°C
Granice wybuchowości: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: trudno rozpuszczalna
rozpuszcza się dobrze w wielu rozpuszczalnikach organicznych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć