Katalog A-Z

Kamfora

Synonimy bornan-2-on <br />INCI: camphor
Wzór chemiczny

C10H16O

Masa molowa

152,2

Numer CAS 76-22-2
Numer WE 200-945-0
Zastosowanie Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, chemikalia do syntezy.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: charakterystyczny, przenikliwy
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 172 - 176 °C
Temperatura wrzenia: 204°C
Temperatura zapłonu: 64 °C
Temperatura samozapłonu: 466 °C
Granica wybuchowości:
– dolna: 0,6% obj.
– górna: 4,5% obj.
Gęstość: 0,99 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: 1,25 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w benzenie, ketonach, estrach, alkoholach, chloroformie, węglowodorach, benzynie, kwasie octowym, stężonych kwasach solnym i siarkowym, ciekłym dwutlenku siarki.
Log P(o/w): 3,04 (obliczony)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć