Katalog A-Z

Amonu Chlorek

Synonimy salmiak
Wzór chemiczny

NH4Cl

Masa molowa

53,49

Numer CAS 12125-02-9
Numer WE O235-186-4
Zastosowanie Chemikalia, surowiec pomocniczy, sole nieorganiczne.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 4,7 (200 g/l H2O, 25 ºC)
Temperatura topnienia: 338 °C,
Temperatura sublimacji: 338 °C
Temperatura wrzenia: 520ºC
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: 66 mbar
Gęstość: 1,53 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy: 600 - 900 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 370 g/l (20ºC)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć