Katalog A-Z

Kobaltu Azotan

Synonimy kobaltawy azotan sześciowodny
Wzór chemiczny

Co(NO3)2*6H2O

Masa molowa

291,04

Numer CAS 10141-05-6
Numer WE 233-402-1
Zastosowanie odczynnik analityczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: czerwono - brązowa
Zapach: słaby
Wartośc pH: 4 ( 100 g/l H2O , 20 °C )
Temperatura topnienia: 55 °C
Temperatyra wrzenia: rozkład termiczny > 74 °C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Prężność par: brak danych
Gęstość: 1,88 g/cm3
Gęstość nasypowa: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1330 g/l ( 0°C )
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć