Katalog A-Z

Kobaltu Chlorek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

CoCl2

Masa molowa

129,84

Numer CAS 7646-79-9
Numer WE O231-589-4
Zastosowanie odczynnik laboratoryjny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: niebieska
Zapach: brak danych
Próg zapachu: brak danych
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 724 °C
Temperatura wrzenia: 1049 °C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Szybkość parowania: brak danych
Palność: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność par: 100 hPa (818 °C), 53 hPa (770 °C)
Gęstość par: brak danych
Gęstość względna: 3,37 g/cm3
Rozpuszczalność: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): 0,85
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: brak danych
Właściwości wybuchowe: brak danych
Właściwości utleniające: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć