Katalog A-Z

Kobaltu Octan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

(CH3COO)2Co*4H2O

Masa molowa

249,08

Numer CAS 6147-53-1
Numer WE 200-755-8
Zastosowanie odczynnik analityczny, przemysł chemiczny, do produkcji nawozów
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: czerwony
Zapach: lekki, kwasu octwoego
pH: około 7,2 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 140 °C (eliminacja wody krystalizacyjnej)
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,70 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 850 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 380 g/l (25°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć