Katalog A-Z

Kobaltu Siarczan

Synonimy kobaltawy siarczan siedmiowodny
Wzór chemiczny

CoSO4*7H2O

Masa molowa

281,14

Numer CAS 10026-24-1
Numer WE O233-334-2
Zastosowanie W procesach produkcji innych substancji chemicznych (np. węglanu kobaltu), w procesach obróbki powierzchniowej (np. powlekanie galwaniczne), w chemicznym uzdatnianiu wody, jako inhibitor korozji, w produkcji baterii, pigmentów nieorganicznych, warystorów
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: czerwono-brązowy
Zapach: bez zapachu
pH: około 4,0 (100 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 98°C
Temperatura wrzenia: 735°C (1013 hPa)
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,95 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: 376,7 g/l (20°C)
rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć