Katalog A-Z

Kobaltu Tlenek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Co3O4

Masa molowa

240,80

Numer CAS 1308-06-1
Numer WE 215-157-2
Zastosowanie W produkcji barwników nieorganicznych, szkła, wyrobów ceramicznych, warystorów i magnesów (procesy kalcynacji/spiekania); produkcja farb i tuszu przy użyciu tlenku kobaltu jako barwnika lub do wysuszania; w produkcji chemikaliów i w innych procesach chemi
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: szary, czarny
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: rozkład
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 6,11 (20°C)
Ciężar nasypowy: 0,7 - 2,9 g/cm3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1,62 mg/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w kwasach i amoniaku.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć