Katalog A-Z

Kobaltu Węglan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

CoCO3

Masa molowa

118,94

Numer CAS 513-79-1
Numer WE O208-169-4
Zastosowanie jako katalizator, w procesach obróbki powierzchni, w produkcji pigmentów nieorganicznych, frytów, szkła, ceramiki, warystorów i magnesów, w nawozach i paszach, jako półprodukt do produkcji innych chemikaliów.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: purpurowa do różowofioletowego
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: rozkład
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: 280 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość względna: 4,17 (20 °C)
Ciężar nasypowy: 400 - 900 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 12,98 ug/l (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w kwasach

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć