Katalog A-Z

Kobaltu Wodorotlenek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Co(OH)2

Masa molowa

92,95

Numer CAS 21041-93-0
Numer WE 244-166-4
Zastosowanie Stosowany w produkcji karboksylanów kobaltu, w procesach obróbki powierzchniowej, powlekaniu, farbach i pigmentach, w produkcji baterii, pigmentów nieorganicznych, wyrobów szklanych i ceramicznych, warystorów i baterii, nawozów; jako substancja chemiczna,
Właściowości

Postać: proszek
Barwa: różowa
Zapach: bezwonny
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: nie określona
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Prężność pary: brak danych
Gęstość: brak danych
Gęstość nasypowa: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalna
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć