Katalog A-Z

Amonu Metawanadan

Synonimy amonowy monowanadan
Wzór chemiczny

NH4VO3

Masa molowa

116.98

Numer CAS 7803-55-6
Numer WE 232-261-3
Zastosowanie Do produkcji innych związków wanadu, katalizatorów itp.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
pH: 7 (5,1 g/l 20 °C)
Temperatura topnienia: około 200°C (rozkład)
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowosci: substancja nie grozi wybuchem.
Gestość: 2,3 g/cm3
Cieżar nasypowy: około 1000 kg/m³
Rozpuszczalność:
w wodzie: 5,1 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć