Katalog A-Z

Koenzym Q10

Synonimy ubidekanon, ubichinon
Wzór chemiczny

C59H90O4

Masa molowa

863,36

Numer CAS 303-98-0
Numer WE 206-147-9
Zastosowanie Przemysł farmaceutyczny.
Właściowości

Postać: ciało stałe (krystaliczne) w 20°C
Barwa: żółta do pomarańczowej
Zapach: bez wyraźnego zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 50°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: słaborozpuszczalny
- wrozpuszczalnikach organicznych: słabo rozpuszczalny w etanolu, rozpuszczalny w chloroformie, heksanie.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć