Katalog A-Z

Kofeina

Synonimy -
Wzór chemiczny

C8H10O2N4

Masa molowa

194,09

Numer CAS 58-08-2
Numer WE O200-362-1
Zastosowanie Farmacja
Właściowości

Postać: stała
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu:
pH 1% roztworu: 5,5-5,6
Temperatura topnienia: 235-238°C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura sublimacji: 178°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: > 600°C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 1,23g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: 20g/dm3 (20°C)
log Pow: -0,07

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć