Katalog A-Z

Kompleks Dwukrzemianu Sodu

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie jako środek pomocniczy w środkach czyszczących i wybielających.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
pH: 14 (45%)
Temperatura zapłonu: niepalny
Temperatura samozapłonu: niepalny
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Granice wybuchowości: brak
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: rozpuszczalny.
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć