Katalog A-Z

Krezol

Synonimy frakcja metylofenolowa, destylaty fenolowe
Wzór chemiczny

(OH)C6H4(CH3)

Masa molowa

108,13

Numer CAS 84989-04-8
Numer WE O284-892-9
Zastosowanie jako półprodukt, reaktywny rozpuszczalnik do powlekania drutów, jako monomer do produkcji polimerów płynnych i suchych.
Właściowości

Forma: ciecz
Barwa: bezbarwna do jasnobrązowego
Zapach: podobny do zapachu fenolu
pH: < 7
Temperatura topnienia: < - 13°C
Temperatura wrzenia: około 200 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: około 103 °C (100 kPa)
Temperatura samozapłonu: 530 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość względna: 1,04 g/cm3 (20 °C)
Ciśnienie pary: 44,8 - 70,4 Pa (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20 ° C: 24 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, chloroformie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): 1,5 - 2,5

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć