Katalog A-Z

Kriolit

Synonimy heksafluorek glinu-sodu, heksafluoroglinian sodu
Wzór chemiczny

Na3AlF6

Masa molowa

209,94

Numer CAS 13775-53-6
Numer WE O237-410-6
Zastosowanie W przemyśle aluminiowym, formulacja i pakowanie substancji i mieszanin zawierających kriolit, produkcja wyrobów zawierających kriolit, jako topnik.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: szaro-biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 6,4 (1% roztwór)
Temperatura topnienia: 1000°C
Temperatura wrzenia: brak danych.
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,95 g/cm3 (29°C)
Ciężar nasypowy: około 1000-1200 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 0,3 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć