Katalog A-Z

Amonu Molibdenian

Synonimy amonu molibdenian (VI) uwodniony, heksaamono heptamolibdenian uwodniony
Wzór chemiczny

(NH4)6Mo7O24*4H2O

Masa molowa

1235,86

Numer CAS 12054-85-2
Numer WE 234-722-4
Zastosowanie do produkcji nawozów, jako odczynnik chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: amoniaku
pH: około 5,0 (50 g/l H2O, 20ºC)
Temperatura topnienia: rozkład >150ºC
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,27 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy: około 800 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 400 g/l (20ºC)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć