Katalog A-Z

Krzemu Dwutlenek

Synonimy amorficzny dwutlenek krzemu
Wzór chemiczny

SiO2

Masa molowa

60,9

Numer CAS 7631-86-9
Numer WE 231-545-4
Zastosowanie przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, przemysł chemiczny, przemysł włókienniczy
Właściowości

Postać: proszek
Barwa: biały
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: >1700°C
Temperatura wrzenia: >1700°C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Gęstość w 20 °C: 2,17- 2,20 g/cm3
Gęstość wstrząsowa w 20 °C: ~100-600 kg/m3
Wartość pH: 5-8,5 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć