Katalog A-Z

Ksylen

Synonimy ksylen, dwumetylobenzen, dimetylobenzen, metylotoluen, ksylol
Wzór chemiczny

C6H4(CH3)2

Masa molowa

106,16

Numer CAS 1330-20-7
Numer WE O215-535-7
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: przyjemny, charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -25°C
Temperatura wrzenia: 137-142°C
Temperatura zapłonu: 24°C.
Temperatura samozapłonu:
o -ksylen: 465°C
m -ksylen: 525°C
p -ksylen: 525°C
Granice wybuchowości w powietrzu:
– dolna: 1,1% obj.
– górna: 8,0% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 0,874 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,66
Prężność par: 9 hPa w temp. 20°C
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszcza się bardzo słabo
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, dwusiarczku węgla.
Log P(o/w): 3,12 - 3,2

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć