Katalog A-Z

Kwas 2-Etyloheksanowy

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C8H16O2

Masa molowa

144,22

Numer CAS 149-57-5
Numer WE O205-743-6
Zastosowanie jako półprodukt
Właściowości

Postać: ciecz
Kolor: bezbarwny do żółtego
Zapach: słaby zapach własny
pH: 3 (1,4 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia: około - 59 °C
Temperatura wrzenia: 226- 229 ° C
Temperatura zapłonu: około 114 ° C
Granica wybuchowości:
dolna : 0,9 % ( V )
górna : 6,7 % ( V )
Temperatura samozapłonu : 310 ° C
Ciśnienie pary: 0,04 mbar ( 20 ° C )
0,125 mbar ( 50 ° C )
Gęstość : 0,91 g/ cm3 ( 20 ° C )
Rozpuszczalność w wodzie : 1,4 g/l ( 20 ° C )
Mieszalność z wodą: niemieszalny
Współczynnik podziału n- oktanol/woda ( log Pow ): 2,7

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć