Katalog A-Z

Kwas Acetylosalicylowy

Synonimy aspiryna
Wzór chemiczny

C9H8O4

Masa molowa

180,15

Numer CAS 50-78-2
Numer WE 200-064-1
Zastosowanie Przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Stan skupienia: ciało stałe
Barwa: bezbarwna
Zapach: niemal bezwonny
pH: 3,5 (2,5 g/l)
Temperatura topnienia: około 143 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: 250 °C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: około 1,35 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: brak dostępnych danych
Prężność par: brak dostępnych danych
Stężenie pary nasyconej: brak dostępnych danych
Rozpuszczalność w wodzie: słabo rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w etanolu
Log p(o/w): 1,19 (20°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć