Katalog A-Z

Kwas Adypinowy

Synonimy kwas butano-1,4-dikarboksylowy
Wzór chemiczny

C6H10O4

Masa molowa

146.14

Numer CAS 124-04-9
Numer WE O204-673-3
Zastosowanie Chemikalia przemysłowe, do produkcji homo- i kopolimerów, półprodukt do syntezy chemicznej.<br />Zastosowania odradzane: dodatki do środków spożywczych.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 2,7 (23 g/l, 25°C)
Temperatura topnienia: 150 - 153°C
Temperatura wrzenia: 337,5°C (1013 hPa)
Temperatura samozapłonu: 405°C
Temperatura zapłonu: 198°C
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,36 g/cm3
Ciężar nasypowy: około 630 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 23 g/l (25°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Log K(o/w): 0,093

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć