Katalog A-Z

Kwas Akrylowy

Synonimy kwas akrylowy, kwas propenowy, kwas etylenokarboksylowy, kwas etenokarboksylowy, kwas winylokarboksylowy
Wzór chemiczny

C3H4O2

Masa molowa

72,06

Numer CAS 79-10-7
Numer WE O201-177-9
Zastosowanie Produkcja przemysłowa, polimeryzacja, dystrybucja i użycie monomerów akrylowych i kwasu akrylowego, jako półprodukt.
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: ostry, gryzący
Wartość pH: 2,1 (10% roztwór)
Temperatura wrzenia: 141,2°C
Temperatura krzepnięcia: 13°C
Temperatura zapłonu: 51 - 54°C
Temperatura samozapłonu: 410°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: 2% obj.
– górna: 15% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 1,05 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 2,45
Lepkość: 1,3 mPa*s
Rozpuszczalność w wodzie: całkowita
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, benzenie.
Współczynnik pozdziału oktanol/woda : log P - 0,4

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć