Katalog A-Z

Amonu Nadsiarczan

Synonimy nadtlenodwusiarczan amonowy
Wzór chemiczny

(NH4)2S2O8

Masa molowa

228,2

Numer CAS 7727-54-0
Numer WE O231-786-5
Zastosowanie Odczynnik laboratoryjny, chemia kosmetyczna.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 3,2 (100 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: rozkład w 120°C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 1,98 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 900 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 582 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć