Katalog A-Z

Kwas Amidosulfonowy

Synonimy kwas sulfamidowy
Wzór chemiczny

H2NSO3H

Masa molowa

97,09

Numer CAS 5329-14-6
Numer WE O226-218-8
Zastosowanie tylko dla celów przemysłowych.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 1,18 (10 g/l H2O, 25°C)
Temperatura topnienia: 205°C (rozkład)
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,13 g/cm3 (25°C)
Ciężar nasypowy: około 600 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 213 g/l (20°C), 470 g/l (80°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć